Image Alt

Искане за възстановяване на сумата

  /  Искане за възстановяване на сумата

         „Ленит” ООД, ЕИК: 206629774

 

Адрес: Черковна No 65 София

МОЛ: Халил Думан, Мерт Чалъшкан

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ВРЪЩАНЕ

 

 

дата на заявяването: ….. / …… / 20……г.

 

 

 1. Данни за клиента:

 

 • Трите имена:…………………………………………………………..
 • Телефон: ………………………………………………………………..
 • E-mail: …………………………………………………………………….
 • Адрес:……………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

 1. Данни за продукта:

 

 • Марка и модел на продукта:

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

 • Сериен номер: ………………………………………………………………………………………………………….

 

 

 1. Желая да упражня правото си на:

 

□ връщане и замяна на продукта

□ връщане и възстановяване на заплатената сума

 

Банкова сметка на клиента:

 

Имена  на титулята: …………………………………………………………………………………………………

IBAN: ………………………………………………………………………………………………………………………

Банка: ……………………………………………………………………………………………………………………………….

BIC код: ……………………………………………………………………………………………………………………………..

Основание за връщане : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

 • всички полета са задължителни – моля попълнете полетата детайлно с цел по добро обслужване.

 

 

С подписа си декларирам, че съм запознат(а) съм с условията за връщане на стоки на „Ленит“ ООД , описани на следващата страница.

 

Подпис: …………………………………..

 

 

 

 

Моля, изпратете този формуляр заедно със стоката и съпътстващите я документи на: Ленит ООД Адрес: гр. София, ул. ЧЕРКОВНА № 65,   ет. 4, ап. 27 -Тел: 0896742700, www.lenith.bg

 

За повече информация относно връщане на пратки: https://www.econt.com/services/return-delivery

 

УСЛОВИЯТА КОИТО ТРЯБВА ДА ОТГОВАРЯ ВРЪЩАНИЯТ ПРОДУКТ

 • Да е запазена оригиналната опаковка и пълната окомплектовка на продукта. Пазете всичко – кутии, книжки, найлончета и торбички – това ще Ви гарантира, че няма да бъдат наложени удръжки за липсваща окомплектовка.
 • Върнатият продукт трябва да бъде без следи от употреба, без драскотини, без следи от удари и с всички защитни покрития, които е имал при получаването му. Имате право да тествате закупения продукт и да се уверите, че отговаря на очакванията Ви, но сте задължени да го пазите в безупречно състояние и вид – това ще Ви гарантира, че няма да бъдат наложени удръжки за нанесени повреди и щети.
 • Оригиналната опаковка, всички книжки и документи, вкл. документите за собственост, трябва да са здрави, да не са надраскани или повредени. Това ще Ви гарантира, че няма да бъдат наложени удръжки за липсваща или повредена окомплектовка.
 • Транспортните разходи за връщането на продукта се поемат от клиентите.

 

ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА КЛИЕНТИТЕ

Отговорност за вреди причинени от счупване, надраскване, заливане, изгаряне и други въздействия, изключващи обичайното тестване на продукта. При приемане на върнатата стока, си запазваме правото да проверим продуктите за щети и въздействия причинени от евентуално необичайно ползване от Ваша страна. При наличие и установяване на такива щети, lenith.bg ще направи прихващане от сумата за възстановяване, съобразно оценката на констатираната щета и съгласно чл. 55 ал.4 от ЗЗП.

Примери за приложими такси и ограничения:

 • Приспада се до 25% от заплатената сума ако липсва част от пълната окомплектовка (аксесоари, кабели, опаковки на аксесоарите и основния продукт, книжки и др.);
 • Приспада се до 25% ако е нарушена оригиналната опаковка – повредена, скъсана, надраскана или др.;
 • В случай на изтрит или повреден оригинален софтуер (софтуерът, с който е закупена техниката) се приспада стойността му, включително и труда по възстановяване на първоначалния вид на продукта; ВАЖНО Е ДА ЗНАЕТЕ КОИ ПРОДУКТИ НЕ ПОДЛЕЖАТ НА ВРЪЩАНЕ:
 • Транспортни разходи, такси при плащане и наложен платеж (при връщане на техника не се възстановяват разходите за транспорт, такси при плащане или наложен платеж, заплатени от Вас по време на покупката);
 • Стоки, които не са в оригиналната си опаковка или липсват части от нея, както и наранен, изтрит или скъсан сериен номер и/или гаранционна лепенка;

Lenit OOD, UIC: 206629774

Address: Sofia, 65 CHERKOVNA

Accountable Person: Halil Duman, Mert Chalashkan

 

REQUEST FOR RETURN/REFUND

 

date of application: ….. / …… / 20 …….

 

 1. Customer data:
 • The three names: ………………………………………. …………………………..
 • Phone: ……………………………………….. ………………………………………….
 • E-mail: ……………………………………… …………………………………………….
 • Address:……………………………………….. …………………………………………..

 

 

 1. Product details:
 • Brand and model of the product:

………………………………………….. ………………………………………….. ………………………………………….

 • Serial number: ………………………………………. ………………………………………….. …………………….

 

 

 1. I wish to exercise my right to: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

□ Return and exchange of the product

□ Refund and refund of the amount paid

 

Client’s bank account:

 

Names of the title: ………………………………………. …………………………………..

IBAN: ………………………………………… …………………………………………..

Bank: …………………………………………………………………………………………………………….

BIC code: ……………………………………………………………………………………………

Grounds for return: ………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ….…………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

 • All fields are mandatory – please fill in the fields in detail for better service.

 

 

By signing, I declare that I am familiar with the conditions for returning goods to „Lenit“ Ltd., described on the next page.

 

Signature: …………………………………..

 

 

Please send this form together with the goods and the accompanying documents to: Lenit OOD Address: Sofia, 65 CHERKOVNA Str., 4th floor, apt. 27 -Tel: 0896742700, www.lenith.bg

 

For more information on return shipments: https://www.econt.com/services/return-delivery

 

THE CONDITIONS TO BE MET BY THE RETURNED PRODUCT

 • Preserve the original packaging and the complete set of the product. Keep everything – boxes, books, plastic bags and pouches – this will ensure that no deductions will be imposed for missing equipment.
 • The returned product must be without traces of use, without scratches, without traces of shocks and with all protective coatings that it had upon receipt. You have the right to test the purchased product and make sure that it meets your expectations, but you are obliged to keep it in perfect condition and appearance – this will ensure that no damages will be imposed for damages and damages.
 • The original packaging, all books and documents, incl. property documents must be sound, not scratched or damaged. This will ensure that no deductions will be imposed for missing or damaged equipment.
 • The shipping costs for returning the product are borne by the customers.

 

OBLIGATIONS AND RESPONSIBILITIES OF THE CLIENTS

Liability for damage caused by breakage, scratches, flooding, burns and other impacts excluding normal product testing. Upon acceptance of the returned goods, we reserve the right to inspect the products for damage and impacts caused by any unusual use on your part. In the presence and establishment of such damages, lenith.bg will make a set-off from the amount for compensation, according to the assessment of the established damage and according to art. 55 para 4 of the CPA.

Examples of applicable fees and restrictions:

 • Up to 25% of the amount paid is deducted if part of the complete set is missing (accessories, cables, packaging of accessories and the main product, books, etc.);
 • Deducted up to 25% if the original packaging is damaged – damaged, torn, scratched, etc .;
 • In case of deleted or damaged original software (the software with which the equipment was purchased) its value is deducted, including the effort to restore the original appearance of the product; IT IS IMPORTANT TO KNOW WHICH PRODUCTS ARE NOT REFUNDABLE:
 • Transport costs, fees for payment and cash on delivery (when returning equipment, the costs for transport, fees for payment or cash on delivery paid by you at the time of purchase are not refunded);
 • Goods that are not in their original packaging or parts of it are missing, as well as damaged, deleted or torn serial number and / or warranty sticker;
Please enter and activate your license key for Cryptocurrency Widgets PRO plugin for unrestricted and full access of all premium features.
X